Τραπεζική Προστασία

Το τραπεζικό δίκαιο δεν ρυθμίζει μόνο τις σχέσεις του χρηματοδότη και του λήπτη της χρηματοδότησης, αλλά και κάθε πράξη/σύμβαση οικονομικής συναλλαγής με τη μεσολάβηση τράπεζας.
Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί
Νομική κάλυψη ως προς την ορθή εφαερμογή συμβατικών όρων σε Δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά
Προστασία από αναγκαστική εκτέλεση – πλειστηριασμό
Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση
Προστασία από διαταγές πληρωμής και κατασχέσεις
Συμβουλές για την κατάρτιση ή ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων
Factoring – εκχώρηση απαιτήσεων Επενδυτικές συμβάσεις – επενδύσεις με τη μεσολάβηση τράπεζας
Case Studies