Δίκαιο Εταιρειών & Επιχειρήσεων

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, το δίκαιο των επιχειρήσεων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την κατανόηση βασικών νομικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των εταιρειών , ιδίως των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, από την άποψη του ρυθμιστικού πλαισίου εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας και των εξωτερικών σχέσεων με τρίτους.
Case Studies